Razvoj zaposlenih kroz rotaciju poslova

Znanje je moć

Fransis Bejkon

Sigurno ste svesni da je koncept konstantnog učenja postao nezaobilazni faktor u razvoju zaposlenih tako da kompanije sve više sredstava i vremena ulažu u profesionalno usavršavanje, unapređenje znanja i veština svojih zaposlenih.

Ono što možda niste znali je da se rotacija poslova, pored obuka, treninga, kurseva i seminara, kao jedan od alata, empirijski pokazala veoma uspešnom.

Šta je rotacija poslova?

Rotacija poslova (eng, Job rotation) je strateški pristup menadžmenta kompanije u kome se zaposleni rotiraju na različite zadatke ili različita radna mesta, u određenom vremenskom periodu, sa ciljem da se unaprede profesionalna znanja i veštine zaposlenih, efikasnost u izvršavanju radnih zadataka, fleksibilnost („mobilnost“) zaposlenih, razvoj karijere i prevencija monotonije na poslu.

U uslovima savremenih tržišta telekomunikacija, koje odlikuju inovacije i brz tehnološki napredak, primarni izazov HR menadžera, pored regrutacije, selekcije i podrške je i omogućavanje zaposlenima da razviju svoj puni potencijal.

Kako zaposleni stiče nova znanja i veštine?

Sigurno se osećamo zadovoljnije kada znamo da kompanija brine o našem razvoju znanja i veština i povećanju motivacije. Rotacija poslova to čini kroz:

  • podizanje kompetencija i razvijanje širokog spektra radnog iskustva – angažovanjem na različitim zadacima zaposleni unapređuju svoje veštine, adaptiraju se na nove situacije čime se povećava individualna konkurentnost kako na internom, tako i na eksternom tržištu rada;
  • smanjenje monotonije i mentalnog stresa – opšte poznata činjenica je da duži vremenski period na istim poslovima dovodi do „sagorevanja“ zaposlenih te rotacija obezbeđuje da posao bude izazovan i zanimljiv;
  • „vidljivost“ zaposlenih – rotacijom poslova kroz različite organizacione celine, zaposleni su u mogućnosti da ostvaruju konekcije koje su značajne za njihovu buduću karijeru;
  • bolje razumevanje procesa u kompaniji – rotiranjem na različite poslove zaposleni bolje razumeju organizacionu i poslovnu kompleksnost procesa.

Za sticanje novih znanja i veština, od presudnog značaja je i ko nas edukuje. Upravo zato jedan od nezaobilaznih faktora u okviru procesa rotacije poslova su mentori. Mentori su zaposleni sa bogatim radnim iskustvom, a koji imaju umeće prenošenja znanja i uvođenja u posao novih kolega, uz potreban visok stepen spremnosti i otvorenosti za saradnju.

Rotacija poslova je pokazatelj promena kroz davanje šanse individualnom razvoju, jer kao što smo rekli „znanje je moć“, koje omogućava bolju perspektivu, kako zaposlenima, tako i kompaniji.

Koncept i ciljevi

Pored dobrobiti zaposlenog, rotacija poslova iz ugla poslodavca takođe donosi benefite i ima za cilj prvenstveno postizanje boljih poslovnih rezultata:

  • unapređenje odvijanja poslovnih procesa – rotacijom poslova zaposleni se najviše uključuju u međusobno srodne i povezane procese, čime se doprinosi njihovom efikasnijem upravljanju i realizaciji radnih zadataka;
  • smanjivanje stope izlazne fluktuacije – srazmerno podizanju stope motivacije i zadovoljstva, smanjuje se stopa izlazne fluktuacije;
  • jačanje timova unutar kompanije – rotacija poslova ima važnu ulogu u izgradnji i osnaživanju timova između različitih organizacionih celina, čime u određenoj meri utiče i na širenje korporativne kulture unutar kompanije.

Rotacija poslova može biti vertikalna (na posao višeg nivoa složenosti i odgovornosti) i horizontalna (na posao istog nivoa složenosti i odgovornosti) u matičnoj organizacionoj celini ili može da uključuje promenu organizacione celine.

Evaluacija rotacije poslova zahteva posebnu posvećenost i pažnju, jer kroz utiske zaposlenih o procesu rotacije, korisnosti za njihov dalji rad, motivisanosti i zadovoljstva, spremnosti da razmene znanja i iskustva, menadžment HR-a može da izvuče vredne pouke za unapređivanje procesa.

I da zajedno zaključimo: ulaganje u zaposlene je postala svakodnevna potreba u poslovanju kompanija. Ogroman potencijal se nalazi u okviru svake organizacije kroz različite procese i poslove, čime se omogućava da zaposleni promenom pozicija povećaju svoju motivaciju, otkriju skrivene talente i veštine, te unaprede svoju uspešnost, a sa razvojem zaposlenih napreduje i kompanija.

Prateći savremene trendove i  dosadašnju najbolju praksu, Telekom Srbija primenjuje koncept rotacije poslova, čime upravo omogućava zaposlenima da direktno učestvuju u razvoju svoje karijere. Suština je istražiti skriveni potencijal zaposlenog čime se postiže veća produktivnost, što je od najvećeg interesa i za zaposlenog i za kompaniju.