Drugu godinu za redom mts je najbolja mreža

Rezultati nezavisnog merenja i analize kvaliteta usluga mobilnih mreža, koje je sprovodi Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), drugu godinu za redom pokazuju da je mts najbolja mobilna mreža u Srbiji. Na ovogodišnjem testu mts je ostvario 89,17 od maksimalnih 100 poena, što ga svrstava među operatore sa uslugama visokog kvaliteta, uporedivog sa mobilnim mrežama u Evropskoj uniji.

RATEL je u periodu od septembra do oktobra 2020. godine sproveo benchmark mobilnih mreža, koji podrazumeva testiranje govorne usluge (voice), web browsingYouTube i kvalitet data saobraćaja. Kao i prethodnih godina, merenje je rađeno od strane nezavisnog i stranog tima. Testiranje je izvršeno u osam velikih gradova, 42 manja i na 10.000 km magistralnih puteva Ia i Ib reda širom Srbije.

Kategorije i ocenjivanje

Testiranje se deli na tri kategorije:

  • merenje i analiza kvaliteta usluga mobilnih mreža u velikim gradovima,
  • merenje i analiza kvaliteta usluga mobilnih mreža u malim gradovima i
  • merenje i analiza kvaliteta usluga mobilnih mreža na magistralnim putevima.

U svakoj od ove tri kategorije testirane su govorne usluge (voice) i usluge prenosa podataka (web browsingYouTube i kvalitet data saobraćaja).

Maksimalna ocena odnosno broj poena koji operatori mogu osvojiti na testu je 100, koji se raspoređuju dva segmenta:

  • Govorna usluga nosi maksimalno 40 poena i
  • Usluge prenosa podataka nose maksimalno 60% poena.

Dakle, 40 je maksimalan broj poena koliko nose govorne usluge, ali šta se zapravo ocenjuje? Konkretno u ovom slučaju ocenjuju se kvalitet govora (maksimalno 10 poena), procenat uspešno realizovanih sesija (maksimalno 10 poena), vreme uspostave veze (maksimalno 10 poena) i procenat poziva sa lošim kvalitetom (maksimalno 10 poena). Svaka od ovih stavki ima svoje potkategorije koje se ocenjuju, a čiji zbir daje maksimalnih 10 poena.

Kod usluge prenosa podataka, koja nosi maksimalnih 60 poena, ocenjuju se: upload velikog fajla od 400 MB (maksimalno 10 poena), download velikog fajla od 400 MB (maksimalno 10 poena), upload malog fajla od 1 MB (maksimalno 10 poena) i download malog fajla od 3 MB (maksimalno 10 poena), web browsing (maksimalno 10 poena) i YouTube (maksimalno 10 poena). Kao i u prethodnom slučaju, svaka od ovih stavki ima svoje potkategorije koje se boduju, a čiji zbir daje maksimalno 10 poena.

Testiranje

Testiranja su sprovedena u obliku drive i walk testa.  

Drive test znači da je oprema za merenje i analizu bila instalirana u vozilima koja su se kretala unapred definisanim rutama, sa kojima operatori nisu bili upoznati. Merna oprema u vozilima prikupljala je podatke o mreži, sprovodeći testove prenosa govora i podataka, koristeći skener za prikupljanje radio parametara.

Tokom drive test merenja obavljeno je više od 7.000 testova govorne usluge i 7.000 sesija za svaku od usluga prenosa podataka u mreži svakog od operatora. Veoma je važno napomenuti da su sve tri mobilne mreže testirane u istom trenutku, na istim rutama, korišćenjem istih pametnih telefona, Samsung Galaxy S10 za testiranje govorne usluge (opremljenim sa firmware-om operatora za podršku svih najnovijih mrežnih funkcija uključujući i VoLTE), i Samsung Galaxy S9 uređaja kategorije 18 (što znači da podržava 4G brzine prenosa podataka) za testiranje usluge prenosa podataka.

Za potrebe testiranja govorne usluge, Samsung Galaxy S10 telefoni su neprekidno pozivali jedan drugog unutar iste mreže. U velikim gradovima, testiranja su se obavljala tako što su se navedeni telefoni nalazili u različitim vozilima, dok su u malim gradovima i na putevima, telefoni bili u istom vozilu. Ovakav specifičan pristup za velike gradove omogućio je efikasno prikupljanje relevantnih podataka, bez prevelikog opterećivanja mreže u zonama gde se inače očekuje velika količina saobraćaja u mobilnoj mreži. Ovim testovima procenjuje se dostupnost govornog servisa, održivost veze i kvalitet govornog signala. Za potrebe benchmarking-a korišćeni su pozivi u trajanju od 85 sekundi.

Za uslugu prenosa podataka sprovedeni su testovi koji se odnose na slanje i preuzimanje malog fajla, poput slike, MP3 fajla ili mejla, kao i slanje i preuzimanje fajlova od 400MB. Testirana je brzina prenosa podataka, kvalitet video prenosa uživo, brzina učitavanja i otvaranja kako web statičke stranice tako i live web stranice na mobilnom telefonu.

Pored testiranja iz vozila u pokretu, sprovodili su se i walk testovi, u kojima je inženjer koji vrši merenja noseći ranac na leđima, šetao po beogradskim pešačkim zonama i sprovodio iste testove kao u vozilima. Rezultati walk testa nisu ušli u konačnu ocenu, ali je i na ovom testu mts ostvario zavidan uspeh. Takođe, i ovi rezultati se nalaze na sajtu RATEL-a.

Posle posećenih 50 gradova i pređenih 10.000 kilometara puteva koje su timovi RATEL-a prešli koristeći super modernu opremu, zaključak je bio jasan: mts je najbolja mreža u Srbiji! Posebno treba istaći da je mts mobilna mreža osvojila najviše bodova pojedinačno u svakom od segmenata, odnosno ostvarila najbolje rezultate za govorni servis u velikim gradovima, malim gradovima i na putevima širom Srbije, kao i najbolje rezultate u prenosu podataka i mobilnom internetu, u pomenutim kategorijama, prema svim parametrima (Browsing, Data i Youtube). 

Ova „back to back“ pobeda, kojom je mts potvrdio lidersku poziciju na tržištu mobilne telefonije u Srbiji, i to baš u periodu kada je povezanost važnija nego ikada, potvrđuje posvećenost ka konstantnom unapređenju usluga i servisa. Rezultati ovogodišnjeg merenja samo su još jedna u nizu potvrda da mts svojim korisnicima pruža usluge najvišeg kvaliteta.