Udruženje građana Impuls – Mandat Impulsa u lokalnom kontekstu

Logo udruženja građana Impuls

Opština Tutin se nalazi u Sandžaku u jugozapadnoj Srbiji u blizini granice sa Crnom Gorom, Kosovom i Bosnom i Hercegovinom, sa izrazito nerazvijenom putnom infrastrukturom. Nepovoljan geografski položaj sa jakim tradicionalnim patrijarhalnim odnosima čine Tutin izolovanom i zatvorenom zajednicom koja se odražava na položaj žena u privatnom i javnom životu. Rodno uslovljeno nasilje je veoma izraženo kako u privatnoj tako i u javnoj sferi. Jačanje verskog fundamentalizma dodatno otežava ionako težak položaj žena. Verske manipulacije (naročito kroz obrazovni sistem i putem lokalnih medija) preko kojih se žene oblikuju i obučavaju da trpe nasilje, doprinose da se nasilje nad ženama društveno  toleriše, opravdava i  podržava. O rodnom nasilju u porodici se nikome ne priča i ono najčešće ostaje neprepoznato, a samim tim nevidljivo u zajednici. Žene koje trpe nasilje (fizičko, psihičko, seksualno nasilje) u većini slučajeva se nikom ne obraćaju za pomoć jer bi se to smatralo njihovom krivicom i sramotom. Svaka vrsta nasilja nad ženama unutar zajednice se smatra privatnom stvari u koju se ne treba mešati. Mali broj žena se odlučuje da prijavi nasilje, a kada to i učine, odgovor institucija nije zadovoljavajući. Reakcije nadležnih službi su spore i često izostaju. Jedan od razloga je taj što se na bezbednost žena kod kuće gleda kao na privatnu stvar. Dodatni problem je što profesionalci u institucijama pokazuju u visokom procentu stereotipne stavove i sopstvene predrasude prema nasilju nad ženama.  Ovo su neki od razloga što nasilje ostaje neprepoznato i društveno nevidljivo. Nasilje kao takvo postaje i vodeći uzrok lošeg zdravlja i smrti žena, koji se ipak može sprečiti. 

Ako se ne rešava, nasilje nad ženama koči razvoj zajednice i izaziva teške poremećaje porodice i društvenih struktura. Na kraju krajeva, naneto zlo pogađa mnogo širi krug nego što su samo neposredne žrtve.

Civilno društvo i građanski aktivizam nisu dovoljno razvijeni, posebno u oblasti zaštite ljudskih prava. Impuls je jedina organizacija u Tutinu koja radi na unapređenju položaja žena, povezivanju socijalnih aktera u zajednici u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja,  pokreće teme i aktivnosti koje su i dalje tabu kao što su: nasilje u porodično partnerskom kontekstu, incest, seksualno nasilje, harasment, nasilje i diskriminacija na osnovu etničke, verske i seksualne pripadnosti.