Agrolife – upravljajte zemljištem u zakupu

Agrolife je prava podrška u upravljanju državnim zemljištem

S obzirom na sopstvene resurse cilj mts-a je da zauzme ulogu pokretača i ključnog učesnika u procesu digitalizacije privrede i javnog sektora u Srbiji.

Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini izdaje se u zakup fizičkim i pravnim licima u skladu sa odlukom Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a realizuje od strane organa lokalne samouprave. Agrolife treba da doprinese unapređenju poslovnih procesa lokalnih samouprava i javnih preduzeća i olakša upravljanje zemljištem u zakupu.

Agrolife. Čovek gleda statistiku na staklenom providnom tabletu nasuprot polja sa zelenim žitaricama

Agrolife  je softverska aplikacija specijalno razvijena za upravljanje zemljištem svih vrsta, koja su u vlasništvu države i javnih preduzeća. mtsservis realizuje sa partnerom Telegroup.    

Izazovi poljoprivrednog sektora

Traktor zaprašuje polje
 • Negativan uticaj klimatskih promena na prinos kvaliteta i roda
 • Kontaminacija i neiskorišćenost obradivog zemljišta
 • Količina proizvedene hrane
 • Manuelna proizvodnja i proces upravljanja zemljištem
 • Nedovoljno ulaganje u agrotehnologije
 • Upravljanje kvalitetom zemljišta

Ciljevi za unapređenje poljoprivredne proizvodnje

 • Digitalizovati poljoprivredne procese
 • Automatizovano upravljati poljoprivrednom proizvodnjom
 • Upravljati poljoprivrednim zemljištem na bazi relevantnih podataka
 • Povećati prinose poljoprivredne proizvodnje
 • Povećati konkurentnost poljoprivrede
Ratar drži ruku na uzoranoj njivi. U ruci drži ispis iz aplikacije za upravljanje zemljištem

Zašto Agrolife rešenje?

Zato što omogućava digitalizovano, automatizovano i efikasno upravljanje zemljištem i poljoprivrednom proizvodnjom. Ključ je za podizanje produktivnosti i pokretač budućeg razvoja poljoprivrede. Prati i ispunjava sve zahteve Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Pruža sigurnost i integritet podataka od nacionalnog značaja.

Kao cloud orijentisana softverska aplikacija, omogućava zakupcima zemljišta da na terenu u realnom vremenu ažuriraju podatke prema unapred definisanim procedurama sa bilo kog uređaja (tablet, pametni telefon, laptop, itd.)

Ratar proverava list biljke držeći tablet u ruci

 Agrolife funkcionalnosti

Satelitski snimci i poljoprivredni indeksi – Precizan uvid u stanje useva na parcelama, biomasa, NDVI, vlažnost biljaka i kvalitet zemljišta.

Katastarski podaci o zemljištu – Opština, lokacija, broj parcele, površina, zasađena kultura, podaci o zakupcu.

Precizna vremenska prognoza – Predviđanje vremenskih prilika do 7 dana unapred i sezonska prognoza uz pregled odgovarajućih meteograma.

Terenske beleške – Foto, video i pisani zapis o bilo kojoj vrsti događaja koji su se desili na određenoj parceli (sve je referencirano i prostorno i vremenski).

Infrastruktura – Mogućnost unosa postojeće infrastrukture na parcelama (silosi, telekomunikacione i elektro mreže…) u cilju smanjenja troškova logistike.

Digitalna Knjiga polja – dnevna evidencija aktivnosti u poljoprivredi za sve zakupce poljoprivrednog zemljišta (Knjiga polja za zakupce) i omogućen pristup podacima za kontrolu Knjige polja od strane opštinskog agronoma.

Napredno izveštavanje – na osnovu unetih podataka, softver kreira izveštaje o potrošnji poljoprivrednih inputa, pruža analizu useva,  prinosa i plodoreda i prikazuje statistiku setve.

Agri-meteo stanice – vremenska prognoza i predviđanje vremenskih prilika sa prostornom rezolucijom od 500 metara (hiperlokalizovani podaci u realnom vremenu, napredna prognoza, predikcija pojave bolesti i štetočina, planiranje radova).

Sistemska obaveštenja – kroz programska obaveštenja se šalju upozorenja na nedozvoljeni plodored.

Šifarnici – kultura, inputa (pesticidi, biljne vrste, đubriva), pogonskih i priključnih mašina.

Pristupne aplikacije – web aplikacije (Agrolife government, Agrolife farmer, Agrolife manuals) i Agrolife mobilna aplikacija.

Eto zato je…

Agrolife pravo rešenje za optimizaciju procesa upravljanja državnim zemljištem kroz centralni informacioni sistem i sigurnija i bolja budućnost savremenog poljoprivrednog proizvođača.